Algemene voorwaarden

De website en het online leerplatform zijn eigendom van:

Wood by Wood bv
Traditionele Houtbewerking
Dorpsstraat 40
3381 - Glabbeek
België
BTW BE 0784 367 635

T. +32 471 71 15 48
info@traditionelehoutbewerking.com

Laatste update: 2 april 2022

Door het bezoek aan deze site geeft u aan dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord bent, verlaat dan onmiddellijk deze site.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gemaakt via de website www.traditionelehoutbewerking.com.

1.2 De laatste versie van onze algemene voorwaarden, doet alle voorgaand opgestelde documenten vervallen.

1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraag via de website door de klant, de online betaling van de cursus of workshop door de klant en de bevestiging van inschrijving door Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking).

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 Inschrijvingen gebeuren online via het desbetreffende inschrijfformulier.

Artikel 3: Betaling

3.1 De betaling verloopt online via Bancontact (België), iDeal (Nederland) of via Credit card (Visa/Mastercard). De betalingen worden 100% veilig behandeld via het platform van Stripe (www.stripe.com).

3.2 Na de online inschrijving wordt er een bevestiging gestuurd per mail naar het opgegeven e-mailadres van de klant. Professionele klanten met een geldig BTW-nummer ontvangen binnen de 10 werkdagen op het opgegeven e-mailadres een officiële factuur.

3.3 Klanten uit de EU (niet uit België) met een geldig BTW-nummer ontvangen een factuur zonder BTW met de melding ‘btw verlegd’ wegens intracommunautaire levering.

Artikel 4: Annulering

4.1 Particuliere klanten kunnen de online cursus annuleren binnen de veertien dagen na inschrijving per mail via info@traditionelehoutbewerking.com. Het e-mailadres waarmee de annulering wordt verzonden, moet overeenkomen met het e-mailadres van de inschrijving.

De terugbetaling wordt uitgevoerd binnen 30 dagen na ontvangst van de annulering. Deze annulering geldt niet voor professionele klanten.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) verstrekte middelen. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking), op enigerwijze aan derden af te staan, in gebruik te geven of te verspreiden.

Artikel 6: Gebruik van de cursus

6.1 De klant heeft gedurende 12 maanden onbeperkt toegang tot de aangekochte workshop of cursus. De toegang is voor 1 persoon. Indien meerdere personen gelijktijdig willen deelnemen moet voor elk van hen een cursus worden aangekocht.

6.2 Indien blijkt uit de logbestanden dat een deelnemer misbruik maakt door zijn logingegevens te delen met andere personen kan de cursus worden opgezegd door Wood by Wood bv - Traditionele Houtbewerking, zonder enige vergoeding.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1 Indien Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

7.2 Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

7.3 Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) streeft ernaar om de geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de betaalde deelnamekosten.

7.4 De met Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) gesloten overeenkomst leidt voor Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

7.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochures, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

7.6 Voor zover Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 8: Klachten – geschillen

8.1 Eventuele klachten over de door Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) geleverde diensten of materialen, dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening of materialen.

8.2 Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.2 Houtbewerking met scherpe gereedschappen, houdt altijd een zeker (klein) risico in. De klant dient dan ook voorzichtig om te gaan met zijn gereedschappen. Kinderen of mensen met een beperking worden aangeraden enkel te werken onder constante supervisie van een volwassene. Wood by Wood (Traditionele Houtbewerking) kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventueel lichamelijk letsel door oneigelijk gebruik van gereedschap. Ook schade toegebracht aan voorwerpen bij de klant vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Wood by Wood bv.

9.3 Aan de inhoud van brochures of website-teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Op de overeenkomst tussen Wood by Wood bv (Traditionele Houtbewerking) en opdrachtgever (deelnemer) is het Belgisch recht van toepassing.

Website & Online Learning Platform carefully handcrafted by ✯✯✯ Nodefalcon.com

© 2024 - Herman Van Looveren & Wood by Wood bv - all rights reserved

Algemene voorwaarden - Privacy verklaring

Beheer cookie instellingen